Examination Fees

Florida Testing Rates

2 Hour Exams : $80
3 Hour Exams : $100
4 Hour Exams : $120
Exams in Spanish $25 extra


Reviews : $40
Montana Testing Rates

Written Exam : $150
Practical Exam : $180
St. Joseph Testing Rates

Gits Fee : $40
Site Fee : $35